Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

CSR - yleiset periaatteet

Boxon on pakkausyhtiö, joka tarjoaa pakkaus- ja merkintäratkaisuja sekä useita pakkausjärjestelmiä ja -palveluita. Vastuu tämän yhteiskuntavastuun ja ympäristöpolitiikan noudattamisen varmistamisesta kuuluu Boxonin konsernijohtajalle, kun taas vastuu tämän politiikan noudattamisesta jokaiselle tytäryhtiölle kuuluu tytäryhtiön toimitusjohtajalle.

Boxon edistää kestävää kehitystä, joka ottaa huomioon pitkän aikavälin ympäristönäkökohdat ja tasapainottaa sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia.

Boxon kehittää ja ylläpitää kannattavaa, kestävää ja eettistä liiketoimintaa. Yhtiöllä on pitkä historia vastuullisesta liiketoimintakäytännöstä, jonka velvollisuus on ylläpitää huolta ympäristöstä sekä yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta vastuusta.

Olemme vuorovaikutuksessa kunnioittavasti toimintaympäristöjemme, työntekijämme, liikekumppaneidemme ja laajemman yhteisön kanssa. Liiketoimintakonseptimme ja strategiamme tukevat hyvää ympäristöasioiden hallintaa ja yritysten yhteiskuntavastuuta.

Boxon noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Työskentelemme kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti niissä maissa, joissa toimimme.
  • Liiketoimintamme tavoitteena on toimia kaikin puolin eettisesti järkevällä ja laillisesti oikealla tavalla.
  • Tavoitteenamme on toimia tiiviissä yhteistyössä työntekijöidemme, liikekumppaneidemme ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Työntekijöidemme tulee noudattaa Boxonin periaatteita ja ottaa vastuuta omasta toiminnastaan sekä Boxonin tuotteista ja palveluista.

Boxon tulee nähdä luotettavana ja vastuuta ottavana yrityksenä, joka noudattaa aina sitoumuksiaan. Yrityksen pitkäaikaiset liiketoimintasuhteet toimivat asiakas- ja omistaja-arvon luojana.